Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu sự truyền năng lượng giữa Ce<sup>3+</sup> và Tb<sup>3+</sup> trong vật liệu nền BaAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> Tải xuống Tải xuống PDF