Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tổng hợp hạt lai nhạy nhiệt từ poly(N-isopropylacrylamide) và silica Tải xuống Tải xuống PDF