Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá chỉ số phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng dựa trên bộ chỉ số thịnh vượng đô thị của liên hiệp quốc Tải xuống Tải xuống PDF