Quay trở lại Chi tiết Bài báo Lựa chọn giải pháp đấu nối và phân tích ảnh hưởng của các nhà máy điện gió ngoài khơi đến ổn định hệ thống điện Tải xuống Tải xuống PDF