Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tăng cường hiệu quả đầu tư điện gió trong thị trường điện thông qua kết hợp sự bất định của điện gió với vận hành nhà máy nhiệt điện Tải xuống Tải xuống PDF