[1]
Nguyen Thanh Truong, Nguyen Thi Do 2016. Yếu tố tự truyện trong truyện ngắn Thạch Lam và Thanh Tịnh - một sự phóng chiếu của cái tôi trong tư duy hình tượng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 8, 105 (tháng 8 2016), 80–83.