[1]
Nguyen Thi Minh Trang* 2019. So sánh trạng ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Hán. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 17, 2 (tháng 2 2019), 35–40.