[1]
Truong Cong Tuan, Doan Thi Ngoc Nhu, Nguyen Dinh Tuy, Nguyen Huy Quyen, Le Tien Dung 2020. Giải pháp khởi động đen và vận hành ở chế độ ốc đảo cho nhà máy thủy điện Đăkrơsa ứng dụng logic mờ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 18, 11 (tháng 11 2020), 1–6.