[1]
Bui Trong Ngoan 2017. "Đàn ghi ta của Lor-ca" (Thanh Thảo) và năng lực gợi dẫn của bút pháp tượng trưng – siêu thực. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 8, 117 (tháng 8 2017), 40–43.