[1]
Le Kim Tien, Nguyen Huu Quy 2021. An investigation into morphological and semantic features of conversion words denoting human body parts in English and Vietnamese business news. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 19, 6.1 (tháng 6 2021), 63–67. DOI:https://doi.org/10.31130/jst-ud2021-448.