[1]
Nhan Minh Phúc, Nguyễn Thừa Phát Tài, Nguyễn Hoàng Duy Thiện 2021. Tăng cường trọng số BM25 kết hợp mô hình ngữ cảnh cho việc dò tìm báo cáo lỗi trùng nhau. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 19, 7 (tháng 7 2021), 53–58.