[1]
Đỗ Ngọc Vinh 2021. Nâng cấp chuỗi giá trị mực đại dương tại Quảng Ngãi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 19, 10 (tháng 10 2021), 9–15.