[1]
Ho Hong Quyen 2021. Enhanced removal of phosphate from wastewater by precipitation coupled with flocculation. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 19, 12.2 (tháng 12 2021), 5–10. DOI:https://doi.org/10.31130/ud-jst2021-010E.