[1]
Phạm Anh Đức, Tào Quang Bảng, Ngô Thanh Nghị, Trần Văn Tiến 2022. Phương pháp phân tích phần tử hữu hạn đánh giá hoạt động của cảm biến áp suất không khí sử dụng cho vật thể bay cỡ nhỏ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20, 3 (tháng 3 2022), 35–39.