[1]
Doan Nguyen Trang Phuong 2022. Market competition and earnings management: Evidence from Vietnam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20, 6.1 (tháng 6 2022), 90–95. DOI:https://doi.org/10.31130/ud-jst.2022.103E.