[1]
Nguyễn Quang Tùng 2022. Mất ổn định của cột thổi phồng được cấu tạo từ màng mỏng trực giao có định hướng bất kỳ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20, 5 (tháng 5 2022), 18–22.