[1]
Nguyễn Đình Khang, Nguyễn Quốc Đạt và Đặng Phước Vinh 2022. Thiết kế và chế tạo vali thông minh ứng dụng công nghệ xử lý ảnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20, 8 (tháng 8 2022), 93–98.