[1]
Van Nguyen, H. và Trong, T.H. 2022. Brain MRI Images Generating Method Based on Cyclegan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20, 12.2 (tháng 12 2022), 13–18. DOI:https://doi.org/10.31130/ud-jst.2022.310ICT.