[1]
Ngô Phi Mạnh và Kohei Ito 2022. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền màng điện ly trong pin nhiên liệu ở điều kiện thử bền hỗn hợp cơ – hóa học. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20, 10.2 (tháng 10 2022), 17–24.