[1]
Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Quang Phúc, Huỳnh Ngọc Hùng và Phạm Ngọc Phương 2022. Ảnh hưởng của các thông số khí hậu đến sự phân bố nhiệt độ trong mặt đường bê tông nhựa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20, 10.2 (tháng 10 2022), 1–5.