[1]
Bui Duc, H., Cong Trinh, T., Duong, M.Q. và Dang Quoc, V. 2022. Study of Electromagnetic Shielding for Reduction of Magnetic Fields Generate by Underground Power Cables via a Finite Element Techinique. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20, 12.2 (tháng 12 2022), 31–36. DOI:https://doi.org/10.31130/ud-jst.2022.478ICT.