[1]
Nguyen-Duy-Nhat, V. và T. P. Le, M. 2022. On the Robust design for IoT-based Wireless Information and Power Transmission network. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20, 12.2 (tháng 12 2022), 19–24. DOI:https://doi.org/10.31130/ud-jst.2022.505ICT.