[1]
Nguyễn Hồng Quân, Tạ Ngọc Khánh, Đinh Lê Quỳnh Thu, Vũ Phương Thảo, Phạm Ngọc Trang và Đỗ Phương Ý Nhi 2023. Ảnh hưởng của nhận thức về tính hữu ích và nhận thức về tính dễ sử dụng VR đến ý định tham quan địa điểm du lịch: Vai trò trung gian của ý định sử dụng VR để trải nghiệm địa điểm du lịch. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 21, 4 (tháng 4 2023), 1–9.