[1]
Võ Thị Minh Nho 2023. Nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng lên động cơ tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 21, 4 (tháng 4 2023), 27–33.