[1]
Nguyễn Thành Đạt và Lê Thị Phương Uyên 2023. Tác động của trách nhiệm xã hội đến rủi ro sụp đổ giá cổ phiếu của doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm ở Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 21, 4 (tháng 4 2023), 45–50.