[1]
Minh Le, T.H. 2023. Enhancing railway track stiffness and sustainability through flowable dredged soil backfill. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 21, 9.3 (tháng 9 2023), 5–9. DOI:https://doi.org/10.31130/ud-jst.2023.559E.