[1]
Vũ Thường Linh 2024. Lời đề từ trong tiểu thuyết Người con gái viên đại úy (A. S. Pushkin) qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 22, 4 (tháng 4 2024), 65–68.