(1)
Nguyen Thi My Hanh. Ứng dụng phương pháp phân tích Bao dữ liệu DEA Trong đánh Giá hiệu Quả Chi Tiêu công tại thành phố Đà Nẵng. UD-JST 2015, 2, 108-112.