(1)
Nguyen Thanh Truong, Nguyen Thi Do. Yếu tố tự truyện Trong truyện ngắn Thạch Lam Và Thanh Tịnh - một sự phóng chiếu của cái tôi Trong Tư Duy hình tượng. UD-JST 2016, 8, 80-83.