(1)
Truong Cong Tuan, Doan Thi Ngoc Nhu, Nguyen Dinh Tuy, Nguyen Huy Quyen, Le Tien Dung. Giải pháp khởi động đen Và vận hành ở Chế độ ốc đảo Cho Nhà máy thủy điện Đăkrơsa ứng dụng Logic mờ. UD-JST 2020, 18, 1-6.