(1)
Nguyễn Văn Linh, Đoàn Văn Sáng, Trần Công Tráng, Trần Văn Cường. Nhận dạng tín hiệu Ra đa LPI sử dụng mạng Nơ-Ron học sâu. UD-JST 2021, 19, 70-75.