(1)
Trần Tấn Vinh. Sử dụng FTR Liên vùng Và hợp đồng dạng Sai khác để hạn Chế rủi Ro Do biến động Giá LMP Trong thị trường bán buôn điện cạnh Tranh. UD-JST 2021, 19, 35-40.