(1)
Nguyễn Quang Tùng. Mất ổn định của cột thổi phồng được cấu tạo từ màng mỏng trực Giao Có định hướng bất kỳ. UD-JST 2022, 20, 18-22.