(1)
Đỗ Lê Hưng Toàn; Nguyễn Ngọc Bàng; Lưu Đức Bình; Đỗ Hữu Trường Giang. Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố Gá đặt đến kết Quả đo bề mặt Trên máy CMM. UD-JST 2023, 21, 80-84.