(1)
Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn; Ngô Thị Minh Châu. Ảnh hưởng của sự phức tạp công Ty đến quyết định phát hành cổ phiếu bổ Sung. UD-JST 2022, 20, 1-6.