(1)
Ngô Phi Mạnh; Kohei Ito. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền màng điện Ly Trong Pin Nhiên liệu ở điều kiện thử bền hỗn hợp Cơ – hóa học. UD-JST 2022, 20, 17-24.