(1)
Trần Thị Thu Thảo; Nguyễn Hồng Hải; Nguyễn Quang Phúc; Huỳnh Ngọc Hùng; Phạm Ngọc Phương. Ảnh hưởng của các thông số Khí hậu đến sự phân bố nhiệt độ Trong mặt đường Bê tông nhựa. UD-JST 2022, 20, 1-5.