(1)
Phạm Quang Phú; Bùi Trung Thành; Lê Anh Đức. Nghiên cứu thực nghiệm xác định thông số hình học của hạt đường RS ứng dụng Trong thiết Kế máy sấy tầng sôi Xung Khí. UD-JST 2022, 20, 44-47.