(1)
Bùi Quang Bình. Cơ cấu lại các ngành dịch Vụ dựa Trên Khoa học, công nghệ Và đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng. UD-JST 2023, 21, 8-13.