(1)
Nguyễn Hồng Quân; Tạ Ngọc Khánh; Đinh Lê Quỳnh Thu; Vũ Phương Thảo; Phạm Ngọc Trang; Đỗ Phương Ý Nhi. Ảnh hưởng của nhận thức về tính hữu ích Và nhận thức về tính dễ sử dụng VR đến ý định Tham Quan địa điểm Du lịch: Vai Trò Trung Gian của ý định sử dụng VR để trải nghiệm địa điểm Du lịch. UD-JST 2023, 21, 1-9.