(1)
Võ Thị Minh Nho. Nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng Lên động Cơ Tham Gia Nghiên cứu Khoa học của Sinh Viên. UD-JST 2023, 21, 27-33.