(1)
Lê Hồng Lâm; Lê Hoàng Việt; Lê Cao Quyền; Trần Tấn Vinh. Lựa chọn giải pháp đấu nối Và phân tích ảnh hưởng của các Nhà máy điện Gió ngoài khơi đến ổn định hệ thống điện. UD-JST 2024, 22, 30-35.