(1)
Lưu Đức Lịch; Ngô Sĩ Đồng; Đặng Minh Hiếu; Nguyễn Văn Vũ; Trần Công Thắng. Mô hình động lực học Và Mô phỏng Quá trình chuyển số của hệ thống truyền lực Cơ Khí Có cấp Trên ô Tô. UD-JST 2024, 22, 75-79.