Nguyen Thi My Hanh. (2015). Ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA trong đánh giá hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 2(87), 108–112. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1269