Nguyen Thanh Truong, Nguyen Thi Do. (2016). Yếu tố tự truyện trong truyện ngắn Thạch Lam và Thanh Tịnh - một sự phóng chiếu của cái tôi trong tư duy hình tượng. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 8(105), 80–83. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1530