Nguyen Thi Hang Phuong*. (2015). Thực trạng lo âu của nữ cán bộ công nhân viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 2(87), 17–20. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1552