Truong Cong Tuan, Doan Thi Ngoc Nhu, Nguyen Dinh Tuy, Nguyen Huy Quyen, Le Tien Dung. (2020). Giải pháp khởi động đen và vận hành ở chế độ ốc đảo cho nhà máy thủy điện Đăkrơsa ứng dụng logic mờ. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 18(11), 1–6. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3321