Lê Hoàng Sơn. (2021). Nghiên cứu tiềm năng thu hồi rác tái chế từ ngành dịch vụ ăn uống tại thành phố Đà Nẵng. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 19(7), 40–45. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7545