Đỗ Ngọc Vinh. (2021). Nâng cấp chuỗi giá trị mực đại dương tại Quảng Ngãi. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 19(10), 9–15. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7590