Nguyễn Văn Linh, Đoàn Văn Sáng, Trần Công Tráng, Trần Văn Cường. (2021). Nhận dạng tín hiệu ra đa LPI sử dụng mạng nơ-ron học sâu. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 19(10), 70–75. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7601